Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „Tezzero”

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Теззеро ” АД, наричано по-долу "Tezzero”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн tezzero.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Теззеро” АД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204001030, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1632, район Овча купел, ж.к. „Овча купел” 2, бл. 12А, вх. Б, ет. 1, ап. 15, имейл адрес: mail@tezzero.com, телефон: 0893 611 855.

„Теззеро” АД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 422181

„Теззеро” АД  е носител на ексклузивните права за Европа за производство,търговия и разпространение на продуктите, носещи логото на запазената търговска марка  „Tezzero” , регистрирана с международен патент № 11924526/0404.
    
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта tezzero.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на tezzero.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Tezzero” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "Tezzero”, които уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация или единична покупка на всеки Потребител и за сключването на договора между него и „Tezzero”. С натискане на виртуален бутон "Прочетох и съм съгласен с условията" се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

Чл. 1 Услугите, предоставяни от „Tezzero” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2    „Теззеро” АД e собственик на електронен магазин, достъпен на сайта tezzero.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Tezzero” стоки.

Чл. 3 (1) „Tezzero” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на tezzero.com и на IP адреса на Потребителя.
(2) „Tezzero” има право да събира и използва информация относно Потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при ползването на услугите, предоставяни от „Tezzero”. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „Tezzero”.

Чл. 4 (1) „Tezzero” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „Tezzero” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “Tezzero” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „Tezzero” събира и използва информацията по чл. 5 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Tezzero”.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Tezzero”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Прочетох и съм съгласен с Общите условия ", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „Tezzero”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Tezzero” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “Tezzero” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Tezzero” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “Tezzero” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят създава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „Tezzero”.
(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „Tezzero”.
(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице  е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него фирма-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „Tezzero”.
(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Tezzero” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „Tezzero”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Tezzero”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителя има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.
 
Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Tezzero”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Tezzero” стоки в електронния магазин.
(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез уебсайта на „Tezzero”.

Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да избере една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Tezzero”, и да добави същите в списъка си със стоки за покупка („кошница”, „количка”).
(2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „Tezzero” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите са посочени във валутата, посочена на уебсайта на „Tezzero”, и включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уебсайта на „Tezzero”.
(3) Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката.

Чл. 12 „Tezzero” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) „Tezzero” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности.
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17 „Tezzero” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Tezzero”.
 
    Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на tezzero.com.
     (2) Преди изпращане на поръчаната стока, „Tezzero” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
    (3) „Tezzero” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
    (4) В случай че от страна на „Tezzero” бъде допусната техническа грешка при изпълнението на поръчката и възлагането на доставката, цената за доставката и за връщането на стоката остават за сметка на „Tezzero”.

Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „Tezzero” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 20 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.
(2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно куриера при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не направи това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 21 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;
б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.
(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „Tezzero”  или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.
(3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля, като „Tezzero” се освобождава от задължението си за доставка на поръчаните стоки.

Чл. 22 „Tezzero” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

Чл. 23 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми писмено „Tezzero” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, като ги предаде на „Tezzero” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(4) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по предходната алинея, без да уведоми „Tezzero” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 24 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани; продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност; за вестници, периодични издания или списания, включително вносни и чуждоезични списания; продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената, и които са разпечатани след доставка; запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставка.
(2) В случай, че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с разпечатана фабрична опаковка (когато се касае за продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената и за запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер), „Tezzero” няма да има задължение да възстанови на Потребителя заплатената цена.
(3) В случай, че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са употребявани по какъвто и да е начин, с нарушени етикет и/или оригинална опаковка или повредени, „Tezzero” няма да има задължение да възстанови на Потребителя заплатената цена.

Чл. 25 „Tezzero” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по посочена от Потребителя банкова сметка, чрез обратен наложен платеж или по друг подходящ начин при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от получаване на върнатите стоки.

Чл. 26 В случай, че Потребителят открие явно несъответствие на стоката с договора за продажба, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

Чл. 27 „Tezzero” обръща внимание на потребителите си, че предлаганите продукти са предимно дизайнерски (не притежават каквито и да било медицински или лечебни качества) и макар да притежават сертификати от производителя за определени стандарти като УВ защита и качество на използваните материали, не са произведени под пряк контрол на „Tezzero” и ползването им е единствено по преценка на самия потребител. Продуктите са произведени по поръчка на „Tezzero” по строго зададени изисквания към производителя, относно дизайна и издръжливостта на материалите, но „Tezzero” не може да гарантира за верността на зададените параметри от производителя, както и за възникнали здравословни неразположения и оплаквания, появили се при използването на предлаганите продукти. В този смисъл „Tezzero” не носи отговорност за каквито и да е увреждания, имуществени и неимуществени щети, възникнали за потребителя или трето лице , при експлоатация на закупените стоки.
„Tezzero” подчертава, че всяко използване на закупените от нас продукти по неправилен или различен от посочения начин представлява потенциална опасност за потребителя и е възможно да доведе до увреждания и негативни последици за него.
 
Чл. 28 „Tezzero” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството и общоприетите нравствени норми.

Чл. 29 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Tezzero” (включително наличните бази данни, снимки,видео и текстове), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Tezzero” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Tezzero”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.
(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Tezzero”, последното има право да претендира обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди, пряко или косвено причинени от извършеното от Потребителя нарушение.
(4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „Tezzero” услуги: да спазва  законодателството, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „Tezzero” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Tezzero” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
(5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Tezzero”.

Чл. 30 (1) „Tezzero” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „Tezzero” върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.
(2) „Tezzero” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „Tezzero” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Чл. 31 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Tezzero” или прекратяване поддържането на уебсайта му.
(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „Tezzero” услуги.
(3). При прекратяване на договора „Tezzero” дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 32 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 33 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 34 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 35 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство по месторегистрация на търговеца.

Сайтът използва бисквитки.